L.anceps var.veitchiana 'Fort Caroline'

L.anceps var.veitchiana 'Fort Caroline'

レリア アンセプス ビーチアナ フォト キャロライン

1999年1月26日撮影