Den.hainanesis

Den.hainanesis

デンドロビューム ハイナネンシス

1999年3月21日撮影